Семинар организират на 2 декември 2017г. Регионална нотариална колегия – Варна и ВСУ „Черноризец Храбър.

Семинар с лектори Нейко Димитров и Диана Митева организират на 2 декември 2017 г. от 10 часа Регионална нотариална колегия – Варна и ВСУ „Черноризец Храбър.

Теми:

1. Недействителност на правните сделки. Видове недействителност.
Основания, правни последици, саниране, конверсия. Частична недействителност, относителна недействителност и висяща недействителност.  Правно действие на вписването на исковите молби и отбелязването на съдебните решения, съгласно чл. 114 ЗС, съотв. чл.115 ЗС, във връзка с недействителността на правни сделки. Отмяна на прехвърлителни сделки, на основание чл. 37 ЗН. Предпоставки, правни последици, в т.ч. при извършени последващи прехвърлителни сделки.

2. Нотариални удостоверявания при преобразуване на търговски дружества.
Вписване в имотния регистър в случаите, предвидени в чл. 263и, ал. 6 ТЗ. Нотариални удостоверявания по Търговския закон, във връзка със ЗИД на Търговския закон (Изм. – ДВ, бр. 105/ 30.12.2016 г.). Нови положения, във връзка със ЗИД на Закона за особените залози (Изм. – ДВ, бр. 105/30.12.2016 г.)